Skip navigation


Lovprogrammet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - 2012/2013

02-10-2012
Lovprogrammet for det kommende folketingsår offentliggøres, når Folketinget åbner i starten af oktober.
Oktober 2012
 
Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)   (Okt I)   
Lovforslaget vedrører ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet inden for 30 dage samt differentierede ventetider under det udvidede frie sygehusudvalg. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalen om regionernes økonomi for 2013.
 
Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet    (Okt I)    
Forslaget indebærer, at private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis forpligtes til at afholde udgifter til patientskadeerstatninger, som sker på deres område. Udgifterne afholdes i dag af regionerne. Forslaget vedrører også en række mindre justeringer af loven.
 
Ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering    (Okt I)     
Lovforslaget har primært til formål at gennemføre dele af EU-direktiv 2011/62/EU af 8. juni 2011 om forfalskede lægemidler i dansk ret. Direktivet sigter mod at bekæmpe risikoen for, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde og derved når frem til patienter og medicinbrugere.
 
Ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed (Regelforenkling i den kommunale tandpleje, ændret tilskud til håndkøbslægemidler og overførelse af kompetence for apoteksbevillinger m.v.)  (Okt II) 
Lovforslaget vedrører en række regelforenklinger i den kommunale tandpleje – afskaffelse af mellemkommunal betaling i børne- og ungdomstandplejen, afskaffelse af fritvalgsordningen i forhold til privat praksis i børne- og ungdomstandplejen samt afskaffelse af fritvalgsordningen i omsorgstandplejen. Lovforslaget vedrører endvidere en målretning af tilskuddet til håndkøbsmedicin til borgere, som opfylder specifikke sygdomskriterier. Endelig indebærer forslaget overførelse af kompetence til godkendelse af apoteksbevillinger fra ministeren for sundhed og forebyggelse til Sundhedsstyrelsen.   
   
November 2012
 
Ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater)  (Nov I)   
Lovforslaget indebærer, at regionerne får det samlede myndigheds- og finansieringsansvar for udlevering af høreapparater med offentligt tilskud i såvel offentligt som privat regi. Forslaget vedrører endvidere ændret tilskud til høreapparater med offentligt tilskud. Forslaget følger op på rapporten ”Kulegravning af høreapparatområdet” fra juni 2012.
 
Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed samt sundhedsloven   (Nov II)   
Formålet med forslaget er at styrke patientsikkerheden ved at give Sundhedsstyrelsen bedre muligheder for at reagere og stille krav i forbindelse med tilsynet med private klinikker og offentlige institutioner. Forslaget vedrører bl.a. midlertidig autorisationsfratagelse ved sundhedspersoners manglende medvirken ved tilsyn samt mulighed for, at Sundhedsstyrelsen kan stille krav til private og offentlige behandlingssteders virksomhed, når patientsikkerheden er i fare. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.
 

Ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger  (Nov II)    

Formålet med lovforslaget er at styrke patientsikkerheden. Forslaget indebærer, at Sundhedsstyrelsen får bedre muligheder for at reagere i forhold til virksomhedsansvarlige læger bl.a. ved, at styrelsen kan afvise anmeldte og afmelde virksomhedsansvarlige læger. Forslaget indebærer endvidere, at loven udvides til også at gælde tandlæger. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.

 
Ændring af lov om medicinsk udstyr   (Nov II)   
Forslaget indebærer, at der indføres en registreringsordning for importører og distributører af medicinsk udstyr med henblik på at højne patientsikkerheden ved brug af sådant udstyr. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.  
 
Ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser   (Nov II)   
Formålet med forslaget er at styrke patientsikkerheden og beskytte forbrugerne. Forslaget vedrører nye regler om markedsføring af sundhedsydelser samt Sundhedsstyrelsens håndhævelse af markedsføringsreglerne. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.  
 
Januar 2013
 
Ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.   (Jan I)   
Lovforslaget præciserer, at unge, der vil købe tobak og alkohol, skal vise billedlegitimation, hvis salgsstedet er i tvivl om, at køberen opfylder lovens aldersgrænser. Loven indeholder endvidere et krav om obligatorisk skiltning herom på salgssteder. Forslaget indebærer også en forhøjelse af bødestørrelserne på området. Lovforslaget indebærer endvidere, at adgangen til at reklamere på internettet for salgssteder, der har specialiseret sig i salg af piber, pibetobak og cigarer, bortfalder. Forslagets ene del følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 samt aftalen om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop mellem regeringen og EL fra april 2012. 
 
Ændring af sundhedsloven (Gennemførelse af direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser)   (Jan II)   
Forslaget gennemfører dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Direktivet præciserer, hvilke sundhedsydelser en borger kan benytte i andre EU-lande med offentlig finansiering fra bopælslandet, og hvilke betingelser der knytter sig hertil.  
 
Lov om en brancheadministreret registreringsordning for tatovører  (Jan II)    
Forslaget vedrører en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører med henblik på at beskytte forbrugerne mod risici i forbindelse med tatovering. 
 
Februar 2013
  

Ændring af sundhedsloven (Sterilisation, donation af væv og aktindsigt) (Feb I)

Der er tale om en række justeringer af lovgivningen bl.a. om sterilisation, donation af væv og begrænsning af aktindsigt for forældremyndighedsindehavere i særlige situationer.   

 
Marts 2013
 

Ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (Mar II)

Forslaget indebærer et forbud mod markedsføring af løs snus i Danmark. Forslaget bringer den danske retsstilling i overensstemmelse med et EU-direktiv på området.   


Se det samlede lovprogram i "Lovgivning - Folketingsåret 2012/2013"


Sidst opdateret 02-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055