Skip navigation


Folketinget orienteret om den videre proces for placering af affald fra Risø

22-01-2013
PRESSEMEDDELELSE - Folketinget er i dag blevet orienteret om den videre proces for placeringen af radioaktivt affald, der i dag opbevares på Risø. Af orienteringen fremgår det bl.a., at antallet af mulige placeringer for et dansk depot snævres ind fra seks til to steder, når den strategiske miljøvurdering er udarbejdet senere på året.

Sundhedsminister Astrid Krag mødtes 21. november med gruppeformændene fra Folketingets partier for at drøfte, hvordan man skulle tilrettelægge den videre proces med at finde et opbevaringssted til det radioaktive affald fra Risø. 

På mødet var der blandt partierne generel enighed om, at man skal fortsætte den planlagte proces med at finde det bedst egnede sted i Danmark til at huse et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald. Partierne var samtidig enige om, at man sideløbende med den planlagte proces skal afsøge mulighederne for at deponere alt affaldet – og ikke kun 233 kg. særligt langlivet affald – i udlandet, og undersøge, om det er muligt at opbevare affaldet i længere tid i et mellemlager.

Begge løsningsmuligheder er imidlertid i strid med den beslutning, som et enstemmigt Folketing vedtog i 2003. Regeringen har derfor skullet forholde sig til, om det er muligt at igangsætte yderligere initiativer, som ikke er besluttet i Folketinget, og hvordan den videre proces i givet fald skal tilrettelægges.

Det er nu besluttet at ændre processen, så man venter med at indsnævre antallet af mulige placeringer for et slutdepot i Danmark fra seks til to, til efter den strategiske miljøvurdering foreligger i slutningen af 2013. Dermed vil man nemlig have et samlet beslutningsgrundlag at træffe beslutningen på.

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, Miljøudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget samt Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er i dag blevet orienteret om reviderede proces.  

Den tværministerielle arbejdsgruppe, der arbejder med beslutningsgrundlaget, vil blive indkaldt til et møde snarest, hvor gruppen skal behandle resultaterne af de gennemførte omegnsstudier, supplerende boringer mv. Og derefter vil omegnsstudierne blive offentliggjort.

Den strategiske miljøvurdering vil herefter blive gennemført. Som led i miljøvurderingen vil man også undersøge muligheden for at deponere det lav- og mellemradioaktive affald i et mellemlager.  

Sideløbende med den skitserede proces vil muligheden for at deponere alt affaldet i udlandet blive undersøgt.

Skive, Struer, Kerteminde, Lolland og Bornholm Kommuner, hvor det ifølge geologiske eksperter potentielt er muligt at etablere et slutdepot, vil blive inviteret til et møde i Sundhedsministeriet i umiddelbar forlængelse af mødet i den tværministerielle arbejdsgruppe. På mødet vil kommunerne blive præsenteret for den reviderede proces.

Folketingets partier og borgmestrene fra de berørte kommuner vil også blive inviteret til møder med sundhedsministeren.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 22-01-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055