Skip navigation


1. Udvalgets kommissorium og sammensætning


 

 

1.1 Indledning og kommissorium

Regeringen og Amtsrådsforeningen indgik i sommeren 2003 aftale om amternes økonomi for 2004. Det fremgår bl.a. af aftalen, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet – inden for rammerne af det behovsafhængige tilskudssystem og det nuværende udgiftsniveau – skulle tage initiativ til et udvalgsarbejde om reglerne for medicintilskud herunder tilskudskriterierne og reglerne for fastsættelse af tilskudspriser. Udvalget fik følgende kommissorium:

"Af regeringens supplerende regeringsgrundlag "Vækst, velfærd – fornyelse II" fremgår følgende:

"Udgifterne til medicintilskud er steget markant i de senere år og beslaglægger en stor del af råderummet til serviceforbedringer. Alene i 2002 steg udgifterne med 700 mio. kr. Regeringen vil derfor begrænse væksten i udgifterne til medicintilskud uden at svække hensynet til patienternes behov. Det kan blandt andet ske ved at skærpe konkurrencen og ved at sikre en mere målrettet ordination af meget dyre lægemidler. Regeringen vil fremlægge konkrete forslag i foråret 2004 på baggrund af et udvalgsarbejde herom."

Det fremgår endvidere af aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 2004, at man er enige om at understøtte initiativer, der kan medvirke til effektiv og rationel anvendelse af lægemidler og at søge at dæmpe væksten i medicinudgifterne.

Også andre af lægemiddelområdets interessenter har tilkendegivet ønsker om, at forskellige aspekter på lægemiddelområdet tages op til overvejelse, herunder kriterierne for tildeling af tilskud og kvaliteten i medicinforbruget.

Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter på denne baggrund et udvalg om medicintilskud. Udvalget skal fremkomme med forslag til initiativer, der kan begrænse væksten i medicinudgifterne. Udvalget skal herunder inddrage reglerne for fastsættelse af tilskudspriser. Udvalget skal endvidere overveje kriterierne for tildeling af tilskud.

Udvalget skal som et led i sine overvejelser indtænke muligheder for øget anvendelse af IT-løsninger.

Udvalgets arbejde skal i øvrigt tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor anførte forhold.

Udgiftsdæmpende initiativer

Udvalget skal overveje og stille forslag til udgiftsdæmpende initiativer på lægemiddelområdet under hensyn til patienternes behov. Udvalgets overvejelser og forslag skal ske inden for rammerne af det behovsafhængige tilskudssystem.

 • Udvalget skal i sit arbejde særligt overveje mulighederne for at skærpe konkurrencen på lægemiddelområdet.
 • Udvalget skal endvidere beskrive lægernes ordinationspraksis og komme med forslag, der kan sikre en mere målrettet ordination af meget dyre lægemidler på baggrund af lægefaglige og økonomisk rationelle kriterier. Udvalget skal samtidigt se på apotekernes udleveringspraksis.

Efter sygesikringsloven beregnes tilskuddet til køb af et givent lægemiddel til lægemidlets særlige tilskudspris. De gældende regler om tilskudspriser afspejler en målsætning om, at priserne på lægemidler i Danmark ikke bør overstige et europæisk prisniveau. Denne målsætning skal fastholdes.

Udvalget skal beskrive og vurdere de gældende bestemmelser for fastsættelse af tilskudspriser.

Udvalget kan foreslå ændringer af reglerne for fastsættelse af tilskudspriser. Det er i den forbindelse en selvstændig målsætning, at udvalgets eventuelle forslag medfører en forenkling af de eksisterende regler, således at de bliver lettere at administrere og forstå for virksomheder og borgere.

Lægemidler indkøbt i andre EU/EØS-lande

Der ydes i dag alene tilskud til lægemidler indkøbt i Danmark.

 • Udvalget skal vurdere fordele og ulemper ved at yde sygesikringstilskud til lægemidler, som er indkøbt i andre EU-/EØS-lande. Udvalget skal herunder beskrive en eller flere modeller for den praktiske håndtering af ydelse af tilskud til lægemidler indkøbt i andre EU-/EØS-lande. Udvalget skal inddrage erfaringer fra de andre EU-/EØS-lande.


Regler for tildeling af tilskud

Efter sygesikringsloven yder den offentlige sygesikring tilskud til lægemidler, som er meddelt generelt eller generelt klausuleret tilskud af Lægemiddelstyrelsen. Udvalget skal beskrive og vurdere de gældende kriterier for tildeling af tilskud til lægemidler efter sygesikringsloven. Udvalget skal samtidigt beskrive gældende praksis, herunder de nærmere sagsgange, i forbindelse med tilskudsafgørelser (både ved ansøgninger om og tilbagekaldelse af generelt tilskud).

 • Udvalget skal beskrive og vurdere gældende praksis for udarbejdelsen og anvendelsen af estimater for den forventede forbrugsudvikling for et givent lægemiddel i forbindelse med tilskudsafgørelser.
 • Udvalget kan inden for rammerne af det behovsafhængige tilskudssystem foreslå ændringer af tilskudskriterierne og gældende praksis.

Lægemiddelstyrelsen kan for konkrete patienter efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at sygesikringen yder tilskud til køb af lægemidler uden generelt tilskud (enkelttilskud). Enkelttilskudsordningen sikrer, at patienter kan få tilskud til et lægemiddel uden generelt tilskud, såfremt lægemidlet er værdifuldt og velindiceret for den pågældende patient.

 • Udvalget skal beskrive og vurdere enkelttilskudsordningen med henblik på eventuelt at foreslå administrative forenklinger af ordningen.

Tidsramme

Udvalget skal afgive sin rapport i april 2004.

Udvalgets sammensætning

Udvalget får følgende sammensætning:

2 medlemmer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement (formand)

1 medlem fra Amtsrådsforeningen

1 medlem fra Danmarks Apotekerforening

1 medlem fra De Samvirkende Invalideorganisationer

2 medlemmer fra Den Almindelige Danske Lægeforening, herunder 1 medlem fra et relevant medicinsk selskab

1 medlem fra Finansministeriet

1 medlem fra Forbrugerrådet

1 medlem fra Institut for Rationel Farmakoterapi

1 medlem fra Industriforeningen for Generiske Lægemidler, IGL

1 medlem udpeget af Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening

1 medlem fra Lægemiddelindustriforeningen, Lif

1 medlem fra Lægemiddelstyrelsen

1 medlem fra Parallelimportørforeningen

1 medlem fra Sundhedsstyrelsen

1 medlem fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Udvalget kan eventuelt inddrage ekstern ekspertise i udvalgsarbejdet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og Lægemiddelstyrelsen varetager udvalgets sekretariatsarbejde. Finansministeriet og Amtsrådsforeningen kan indstille deltagere til sekretariatet."

Udvalget om Medicintilskud har i perioden fra den 23. oktober 2003 til den 29. april 2004 afholdt i alt 6 møder.

I forbindelse med udvalgsarbejdet har der været afholdt tre indlæg ved eksterne oplægsholdere om emner, der relaterer sig til spørgsmålet om mulighederne for at fremme en mere rationel lægemiddelanvendelse. Formand for arbejdsgruppen om klinisk farmaci centerchef Morten Christy, Frederiksberg Hospital, har rapporteret fra arbejdsgruppen om klinisk farmaci og skitseret mulighederne for en øget anvendelse af klinisk farmaci med henblik på at forbedre compliance.

Overlæge Beth Lilja Pedersen, H:S Enhed for Patientsikkerhed, har afholdt et indlæg for udvalget om utilsigtede hændelser med medicin og pegede i den forbindelse på mulige måder at medvirke til at reducere medicineringsfejl.

Endelig har afdelingslæge Jørgen Hansen, Sundhedsstyrelsen, holdt et indlæg om den ny lov om patientsikkerhed, som er trådt i kraft 1. januar 2004, og som har til formål at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser, herunder utilsigtede hændelser med lægemidler.

1.2 Udvalgets medlemmer

Udvalget har haft følgende medlemmer:

 • Specialkonsulent Eva Bidstrup, Sundhedsstyrelsen.
 • Alment praktiserende læge, Mette Bitsch-Christensen, Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.
 • Vicedirektør Ib Haurum, Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune.
 • Direktør Flemming Kjersgaard Johansen, Diabetesforeningen.
 • Institutchef, dr. med. Jens Peter Kampmann, Institut for Rationel Farmakoterapi.
 • Sektionsleder Karen Kolenda, Lægemiddelstyrelsen.
 • Næstformand Niels Kristensen, Danmarks Apotekerforening.
 • Registreringschef Lilly Krogsgaard, Amtsrådsforeningen.
 • Formand Henriette Bøghave Lønkvist, Parallelimportørforeningen af Lægemidler (suppleant næstformand Hans Bøgh-Sørensen, Parallelimportørforeningen af Lægemidler, har deltaget i alle møder).
 • Økonomisk politisk medarbejder Grit Munk, Forbrugerrådet.
 • Afdelingschef Vagn Nielsen (formand), Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Kontorchef Finn Porsborg, Konkurrencestyrelsen.
 • Næstformand DADL, alment praktiserende læge, Ole Eckhardt Poulsen.
 • Formand Hans Henrik Raith, Industriforeningen for Generiske Lægemidler.
 • Fuldmægtig Helle Sandager-Jørgensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Formand Karin Verland, Lægemiddelindustriforeningen.
 • Kontorchef Kristian Wendelboe, Finansministeriet.

Sekretariatsfunktionen har været varetaget af kontorchef Paul Schüder, specialkonsulent Nina Moss og fuldmægtig Thomas Birk Andersen alle Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kontorchef Lasse Larsen og sektionsleder Annemette Anker Nielsen begge Lægemiddelstyrelsen, konsulent Terese Teilmann og fuldmægtig Rikke Margrethe Friis begge Amtsrådsforeningen og fuldmægtig Flemming Christiansen fra Finansministeriet.

 


Sidst opdateret 27-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |