Skip navigation


2. Initiativer


 

24. Med hensyn til forebyggelse ønsker regeringen at fastholde og udbygge den eksisterende forebyggelsesindsats med det sigte i endnu højere grad at begrænse tilgangen af nye stofmisbrugere:

 • Under overskriften "Narkoen ud af byen" vil regeringen søge og yde støtte til et 3-årigt udviklingsprojekt med én kommune i hvert af landets amter, hvor alle lokale kræfter – kommune, politi, forældrene, grundskolen, ungdomsuddannelserne, foreningslivet og festmiljøet – søges engageret i et forpligtende samarbejde med sigte på en markant nedbringelse af udbredelsen af narkotika i lokalsamfundet.
 • Som led i en faglig støtte til og koordinering af denne lokale indsats vil regeringen på centralt hold – via Sundhedsstyrelsen – intensivere udvikling af basismateriale til brug for lokal information og undervisning i forhold til unge og deres forældre og til brug for de professionelle, der står for lokal formidling, samt påtage sig en koordinerende rolle i forhold til erfaringsopsamling og –formidling til andre byer.


25. For så vidt angår lægelig behandling ønsker regeringen at gøre en særlig indsats dels for at forbedre selve substitutionsbehandlingen, dels for at forbedre ikke mindst de tungest belastede stofmisbrugeres sundhedstilstand:

 • Regeringen vil gennemføre en kvalitetsvurdering af metadonbehandlingen som grundlag for fremtidig kvalitetssikring og -udvikling på linje med, hvad der foregår i det øvrige sundhedsvæsen.
 • I forhold til en mindre gruppe stofmisbrugere, der lider under eller er truet af svære helbredsmæssige komplikationer, vil regeringen overveje at prioritere indførelsen af den metadoninjektionsordning, som for tiden afprøves som forsøg.
 • Med udgangspunkt i evalueringen af et igangværende forsøg med et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere vil regeringen overveje behovet og mulighederne for introduktion af sådanne tilbud som permanente ordninger i særligt berørte byområder.
 • Regeringen vil prioritere indførelsen af en ordning med tidlig og gratis vaccination mod både hepatitis A og hepatitis B samt en ordning med gratis vaccination af pårørende til stofmisbrugere mod hepatitis B. Herudover vil regeringen prioritere initiativer til begrænsning af hepatitis C-smitte.
 • Regeringen er enig med de kommunale parter om, at indsatsen for personer med dobbeltdiagnose – både sindslidelse og misbrug – skal prioriteres højt, og om at anbefale, at det primære ansvar for behandlingen af gruppen placeres i det psykiatriske behandlingssystem. Samtidig er man enig om, at der – i forbindelse med psykiatriaftalen 2003-2006 på sundhedsområdet – kan gives støtte til projekter, der falder i tråd med anbefalingerne i redegørelsen om "Indsatsen for de hårdest belastede stofmisbrugere".
 • For at tydeliggøre den enkelte stofmisbrugers muligheder for at klage over den lægelige og den sociale behandling vil regeringen udarbejde en fælles klagevejledning.

26. I forhold til social behandling af stofmisbrugere er en række initiativer allerede igangsat:

 • Med henblik på en styrkelse af koordinationen og samarbejdet mellem amter og kommuner er der som led i finansieringsreformen på det sociale område (grundtakstreformen) taget initiativ til etablering af regionale fora – de såkaldte regionale udviklingsråd – hvor kommuner, amter og brugerorganisationer har mulighed for i fællesskab at følge og drøfte udviklingen på området.
 • DANRIS (Dansk Rehabiliterings og Informations-System) har nu eksisteret i 2 år på 32 døgnbehandlingsinstitutioner på stofmisbrugsområdet. Formålet med DANRIS er, at de enkelte enheder hurtigt og nemt kan skaffe sig oplysninger om, hvor mange de har haft i metadonbehandling det sidste år, hvor mange de har visiteret til døgnbehandling, hvordan det er gået dem, hvilke typer af stofmisbrugere de har mest succes med, hvem de ikke har succes med, og hvad de i så fald kan gøre for denne gruppe og meget mere.
 • Regeringen vil som opfølgning på loven om social behandlingsgaranti for stofmisbrug fastsætte regler om indhold, omfang og udførelse af tilbud på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Regeringen vil i denne forbindelse opstille som standard, at et godkendt behandlingssted skal tilsluttes DANRIS. Loven vil endvidere blive omfattet af lovovervågning med henblik på, at garantiens gennemførelse kan blive evalueret efter tre år. Der vil på baggrund af denne evaluering blive afleveret en redegørelse til Folketingets Socialudvalg.
 • Ved satspuljeforhandlingerne for 1999 blev der afsat midler til en fortsat styrkelse af den sociale indsats for stofmisbrugere herunder til kvalitetsløft med fokus på efterbehandlingen. Der vil i efteråret 2003 blive udsendt metodehæfter med henblik på videreformidling af erfaringer til alle amter og kommuner.
 • I 2004 afsluttes et treårigt forsøg med øget psykosocial støtte til stofmisbrugere i metadonbehandling. Der vil blive afholdt en konference, hvor bl.a. resultaterne af forsøget vil blive fremlagt. Regeringen vil drøfte resultaterne af forsøget med de kommunale parter med henblik på eventuelle initiativer til formidling af erfaringerne og fremtidig forankring.
 • Ved satspuljeforliget for 2002 og 2003 er der afsat en pulje, der bl.a. skal tilgodese etablering af midlertidige og varige botilbud til de svageste grupper. Der skal ske øget inddragelse af brugerorganisationer, private organisationer og institutioner samt tidligere stofmisbrugeres netværk. Puljemidlerne er fordelt over 4 år, og regeringen vil fortsat via puljemidler støtte indsatsen overfor de allersvageste grupper i samfundet.

Hertil kommer så nye initiativer:

 • Med henblik på en forbedring af kvalitetssikringen af den stoffri behandlingsindsats vil regeringen over en fireårig periode videreføre og videreudvikle DANRIS på døgnbehandlingsområdet for stofmisbrugere, således at det dækker hele landet. På den ambulante behandlingsindsats vil regeringen ligeledes over en fireårig periode indføre og udvikle DANRIS.
 • Oprettelsen af tilbud målrettet unge stofmisbrugere har været et udviklingsfelt over de senere år i amter og kommuner. De yngste misbrugere er ofte unge med en række sociale problemer, hvor misbruget alene er symptom på problemerne. Hashmisbrug og misbrug af andre stoffer er på grund af misbrugernes alder og typiske problem komplekser et område, hvor tæt amtsligt og kommunalt samarbejde med fordel kan udvikles endnu mere. Regeringen vil støtte projekter, der er særligt rettet mod udvikling af behandlingstilbud til unge stofmisbrugere.

27. Hvad angår retshåndhævelsen er det regeringens hensigt, at bekæmpe den organiserede grænseoverskridende narkotikakriminalitet gennem et tæt internationalt samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder. Herudover lægger regeringen vægt på en intensivering og udbygning af indsatsen mod den organiserede narkokriminalitet, herunder narkotikakriminalitet med tilknytning til rockermiljøet i Danmark. Der lægges desuden op til en intensivering af indsatsen overfor narkotikahandlen på Christiania. Endelig ønsker regeringen at sætte konsekvent ind over for unges misbrug af euforiserende stoffer i restaurations- og festmiljøet. Regeringen foreslår derfor følgende initiativer:

 • En konsekvent og vedvarende politimæssig indsats for at bekæmpe narkotikakriminalitet i rockermiljøet.
 • Forbedring af politiets efterforskningsmuligheder i rockermiljøet.
 • Forhøjelse af strafferammen i straffelovens § 191 om grov narkotikakriminalitet.
 • At det altid mindst skal udløse bødestraf, når personer gribes med ulovlige euforiserende stoffer.
 • At overdragelse og besiddelse med henblik på videreoverdragelse af euforiserende stoffer i festmiljøet, og især hvor unge færdes (diskoteker, restaurationer og fester på uddannelsesinstitutioner mv.), i alle tilfælde bør medføre frihedsstraf.
 • Gennemførelse af en egentlig uddannelse og autorisation af dørmænd.
 • Fastsættelse – i relevante tilfælde – som vilkår for en alkoholbevilling, at der på stedet foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
 • Etablering af tydelig lovbestemmelse i restaurationsloven, der regulerer forholdene ved brug af restaurationslokaler i forbindelse med visse private fester.
 • Målrettede og mere omfattende politiaktioner på Christiania, som i højere grad vil blive tilpasset efter og vurderet på grundlag af de oplysninger, som politiet er i besiddelse af. Indsatsen vil ofte kunne have til formål at beslaglægge tilstedeværende hash og anholde sælgerne.

28. Med hensyn til behandlingen af kriminelle stofmisbrugere vil regeringen iværksætte en række initiativer, der udbygger behandlingsindsatsen overfor kriminelle stofmisbrugere, og en række konkrete initiativer, som skal forhindre indsmugling af narkotika i fængsler og arresthuse. Regeringen foreslår bl.a. følgende initiativer:

 • Der bør iværksættes en systematisk opsøgende og motiverende indsats overfor stofmisbrugere i arresthuse.
 • Der bør i samarbejde med det amtskommunale behandlingssystem udvikles særlige behandlingsprogrammer for kriminelle misbrugere af kokain og amfetamin o.lign. samt hashmisbrugere.
 • Der bør etableres en behandlingsafdeling i Kriminalforsorgens regi for unge med kokain- og amfetaminmisbrug. Afdelingen skal tilbyde en særlig behandling til det stigende antal unge blandingsmisbrugere, som ikke umiddelbart kan profitere af den traditionelle behandling.
 • Der bør etableres en særlig afdeling i Kriminalforsorgens regi for stofmisbrugere med lange afsoningstider. Erfaringerne har vist, at denne gruppe kun vanskeligt kan gøre brug af de eksisterende behandlingstilbud, dels fordi der ikke er tilbud til den indsatte, efter at behandlingen er gennemført, dels fordi langvarige ophold i behandlingsafdelingerne ikke er ønskelige.
 • Antallet af narkotikahunde, der er til rådighed for Kriminalforsorgens institutioner, bør forøges.
 • Mulighederne for at anvende nye teknologiske hjælpemidler, herunder scannere, detektorer, gennemlysningsapparater samt sporingstests til at påvise narkotika i fængslerne, bør undersøges nærmere.
 • Den fysiske sikring af Kriminalforsorgens institutioner bør forbedres i nødvendigt omfang.
 • Udleveringen i Kriminalforsorgens institutioner af egne effekter, som vanskeligt kan gennemsøges for narkotika, f.eks. elektroniske apparater, eller som kan anvendes som betaling for narkotika, bør begrænses mest muligt.
 • Forsøget med kontantløst fængsel bør udbygges, og kontrollen med kontante pengebeløb samt reglerne for udlevering af medbragte og tilsendte penge bør skærpes med henblik på at forebygge og bekæmpe narkotikahandel i Kriminalforsorgens institutioner.
 • Der bør indføres hjemmel til rutinemæssig urinprøvekontrol i Kriminalforsorgens regi.

29. I forhold til dansk støtte af internationalt narkotikasamarbejde:

Regeringen er indstillet på at genoptage Danmarks årlige, frivillige bidrag til FN's kontor for narkotika og kriminalitet.


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |