Skip navigation


8. Internationalt samarbejde


 

118. Danmark deltager aktivt i det internationale narkotikasamarbejde. I nordisk regi finder samarbejdet sted inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor der er dannet et særskilt ministerråd for narkotikaspørgsmål. I europæisk regi samarbejdes inden for Den Europæiske Union på grundlag af en vedtaget EU-strategi og -handlingsplan og med det særlige Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug. Inden for Europarådet samarbejdes der om narkotikaspørgsmål inden for en særlig "partial agreement" i den såkaldte Pompidou-gruppe af særlig betydning for landene i central- og østeuropa. På globalt plan samarbejdes der i De Forenede Nationer om de grundlæggende principper for indsatsen mod narkotikamisbruget, som er kommet til udtryk i FN's narkotikakonventioner.

119. EU's Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug har til opgave at indsamle, bearbejde, analysere og formidle objektive, pålidelige og sammenlignelige data om narkotika og narkotikamisbrug til brug for europæiske beslutningstagere. Blandt centrets vigtigste opgaver er indsamling og analyse af bestående oplysninger om narkotika samt forbedring af metoderne for sammenligning af oplysninger. I sit arbejde fokuserer centret især på høj datakvalitet og metodeudvikling, der gradvis vil øge mulighederne for på centrale parametre at foretage en international benchmarking medlemslandene imellem.

120. Danmark har i en årrække ydet et frivilligt bidrag til det multinationale samarbejde i regi af FN's kontor for narkotika og kriminalitet – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Bidraget udgjorde i 2000 9 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. var stillet til rådighed for det generelle arbejde, mens 6 mio. kr. var forbeholdt på forhånd udpegede aktivitetsområder (såkaldt blød øremærkning). Grundet utilfredsstillende administrativ ledelse af kontoret ophørte det frivillige danske bidrag fra og med 2001. Valget af ny eksekutivdirektør i 2002 har betydet iværksættelse af administrative reformer, og det indstilles derfor at genoptage støtten til UNODC.


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |