Skip navigation


Dekorering - Fortjenstmedalje - Belønningsmedalje

Sundheds- og Ældreministeriet behandler indstillinger om Fortjenst- og Belønningsmedalje inden for stats-, regional- og kommunal- og sundhedsområdet.

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv (FM) kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor (det vil sige inden for samme ansættelsesmyndighed).

Den Kongelige Belønningsmedalje (BM) kan normalt tildeles efter 50 års for-tjenstfuld ansættelse eller i forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed.

Dekorering fra det danske kongehus kan udelukkende tildeles danske statsborgere.

Bemærk, hvis man allerede er tildelt Dronningens Fortjenstmedalje efter 40 år, kan man ikke efterfølgende tildeles Kongelig Belønningsmedalje efter 50 år.

Sundheds- og Ældreministeriet behandler indstillinger om Fortjenst- og Belønningsmedalje inden for stats-, regional- og kommunal- og sundhedsområdet. Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Det er således arbejdsgiveren, der indstiller en medarbejder til dekorering. Personer med ledelsesfunktioner/ansvar eller med en akademisk uddannelse eller chefer/medarbejdere aflønnet (grundløn + evt. tillæg, minus pensionsbidrag) i statslig LR 34+ (løntrin 47+) eller svarende dertil kan ikke indstilles til Fortjenst- eller Belønningsmedalje.

Indstilling til ministeriet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Den ansattes fulde navn, bopælsadresse, cpr.-nummer samt aktuel stillingsbetegnelse.

 • Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet - særligt angivelse af navn på sygehus for sygehusansatte.

 • Så vidt muligt dokumentation for ansættelsesforholdets varighed.

 • Redegørelse for at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats.

 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (jfr. nedenfor om sagsbehandlingstid). Ved dokumenteret bevilget orlov fra arbedjdsgiver tillægges orlovstiden således at jubilæumsdagen rykkes tilsvarende.

 • Ved flere ansættelsessteder og –perioder (hovedansættelser – f.eks. forskellige sygehuse (ikke interne ansættelser)) anføres overskuelig og tydelig datooptegnelse.

 • Bekræftelse på, at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm.

 • Såfremt jubilæum er afholdt anføres - under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid - dato for en senere overrækkelse. Opmærksomheden henledes på, at overrækkelsesdato ikke kan placeres foran jubilæumsdato.

 • Tidspunktet for arbejdsophør, hvis der ved privat ansættelse anmodes om tildeling af en medalje (BM) efter mindre end 50 års ansættelse.

 • Konkret adresse hvortil en eventuel medalje skal sendes samt tillige angivelse af navn på attention person.

  Der gøres opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod 5 måneder fra modtagelsen af indstillingen - dog er sagsbehandlingstiden op mod 6-7 måneder i sommerperioden. Fastlæggelse af dato for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. Det henstilles dog, at indstilling modtages i ministeriet i så god tid som muligt.

  For indstillinger indgivet til Ministeriet efter den 1. april  gælder, at overrækkelse tidligst vil kunne ske efter den 1. november. 

  Indstilling fremsendes skriftligt på officielt brevpapir fra organisationens eller institutionens ledelse med originalunderskrift(er) og stiles til Departementschefen, Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K. Afsenderadresse og kontaktperson skal fremgå tydeligt af brevet.

  Når en indstilling om Fortjenst- eller Belønningsmedalje er modtaget i ministeriet fremsendes straks kvitteringsbrev for modtagelsen til indstiller. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter ministeriet indstiller.

  I sagsbehandlingen sker der ikke yderligere tilbagemeldinger fra ministeriet, fordi:
  Det er Kabinetssekretariatet (Dronningen), der tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenst- eller Belønningsmedalje . Indstiller får direkte besked fra Kabinetssekretariatet, såfremt indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. 2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev udarbejdet af kabinetsekretariatet.

  Indstiller opkræves et gebyr på aktuelt (gælder tildelinger fra og med den 1. marts 2017) 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. per belønningsmedaljeekspedition. Dette gebyr opkræves af ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. I indstillingen bedes oplyst EAN-lokationsnummer samt præcis faktureringsadresse, referenceperson samt CVR/SE-nummer.

  Opmærksomheden henledes på, at ministeriets opkrævning af gebyr for medalje udelukkende retter sig mod indstiller. Faktura stiles således altid til indstiller-adressen, ligesom det er indstiller-adressens, CVR-nummer, EAN-nummer samt fast referenceperson dertil, som fordres anført i indstillingen til ministeriet. Fakturering herefter skal forvaltes af og/eller eventuelt videreformidles fra indstiller selv.

  Indstillinger om dekorering til Sundheds- og Ældreministeriet, gælder primært for sundhedspersonale ansat indenfor sygehusvæsnet. Ministeriet behandler tillige indstillinger på farmakonomer samt tandklinikassistenter ansat ved skolernes tandpleje.   

  Indstillinger om dekorering af andre personalegrupper inden for sundhedssektoren så som kommunernes plejecenterpersonale, hjemmehjælpere, ansatte ved botilbud o.l., samt tillige personale ansat indenfor børn og folkeskole, rettes mod Børne- og Socialministeriet.

  For så vidt angår indstillinger om dekorering på administrativt personale ansat i kommunalt regi, rettes henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Alle privatansatte får deres ansøgning om dekorering behandlet i Erhvervsministeriet.   

  Der henvises i øvrigt til de respektive ministeriers hjemmesider samt til Kongehusets hjemmeside på  www.kongehuset.dk


  Sidst opdateret 21-02-2017

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055