Skip navigation


Partnerskaber mellem national infrastruktur og lokale digitaliseringsprojekter og evaluering af implementeringsindsatser

PULJEOPSLAG - Der er på finansloven for 2018 afsat puljemidler, som skal understøtte arbejdet med at realisere målsætningerne i Strategi for digital sundhed 2018-2022 gennem afprøvning og udbredelse af nye digitale teknologier og sikring af øget fremdrift i udbredelsen af digitale løsninger på sundhedsområdet. Puljen udgør i 2019 7,1 mio.kr. (2019-pl).

Der er enighed mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner om, at puljemidlerne i 2019 udmøntes til projekter, der ligger inden for minimum et af følgende to formål:

 1. Medfinansiering af digitaliseringsprojekter i regioner, kommuner og praksissektoren, som bygger oven på eller supplerer den nationale digitale it-infrastruktur på sundhedsområdet
 2. Medfinansiering af evalueringer af lokale ibrugtagnings- og implementeringsindsatser, som bidrager med viden om udbredelse af digitale løsninger, der bygger på den nationale digitale infrastruktur.

Puljens formål
Puljen har overordnet til formål at understøtte digitaliseringsindsatsen i sundhedssektoren ved dels at skabe mulighed for, at der lokalt kan opnås konkrete erfaringer med at etablere nye digitaliseringsindsatser oven på eksisterende fælles infrastruktur, og dels ved at skabe viden om ibrugtagning og implementering af fælles digitale værktøjer.

1. Medfinansiering af digitaliseringsprojekter, der bygger på fælles infrastruktur
Med puljemidlerne er det sigtet, at der i regioner og kommuner kan opnås konkrete erfaringer med at koble lokale it-udviklingsprojekter til den nationale digitale it-infrastruktur på sundhedsområdet. Det er ligeledes ambitionen, at der kan opnås erfaringer med, om lokalt udviklede løsninger kan indgå i partnerskaber med den nationale infrastruktur med henblik på også at kunne gøre gavn i andre regioner eller kommuner.

Erfaringerne kan bidrage til, at nye projekter hurtigere kan realiseres, idet der kan trækkes på allerede eksisterende infrastrukturdele, som projektet selv derfor ikke ville skulle tilvejebringe. Der kan ligeledes bidrages med erfaringer til, om dele af de lokalt udviklede løsninger på sigt vil kunne indoptages i den nationale infrastruktur med henblik på at gøre gavn i hele landet. Desuden giver det nye muligheder for at kombinere og berige lokale data med data, som findes i centrale datakilder.

Infrastrukturkomponenterne kan fx omfatte sikkerhedsløsningerne på den nationale serviceplatform (Minlog, minspærring og behandlingsrelationsservicen), samt løsninger etableret som led i arbejdet med Et samlet patientoverblik.

Puljen understøtter dermed tankegangen i det igangværende arbejde med at formulere et samlet målbillede for den fælles it-infrastruktur for sundhedsområdet, som bl.a. bygger på en præmis om, at den infrastrukturen består af en række ”byggeklodser”, som skal kunne tages i anvendelse i lokale projekter alt efter behov, og som skal gøre det nemmere og hurtigere at udvikle nye digitale løsninger.

Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner. Puljen giver også mulighed for, at kommuner og regioner søger sammen i et tværsektorielt projekt.

2. Evaluering af ibrugtagnings- og implementeringsindsatser
Med puljemidlerne er det sigtet, at der opnås erfaringer med, hvordan implementeringsindsatsen i forbindelse med udbredelsen af nye lokale it-systemer bedst kan tilrettelægges for brugere, så der sikres en smidig overgang til de nye systemer, og så det sikres, at arbejdsgangene bliver omlagt i det omfang, som det var forudsat. Dermed kan der tilvejebringes viden om, hvordan nationale løsninger bedst tages i brug og benyttes i lokale implementeringsindsatser.

Dette skal ske ved, at der kan ansøges om midler til evalueringer og analyser af den måde, som regioner og kommuner tilrettelægger og gennemfører implementeringen af nye it-systemer på, som trækker på information på den nationale infrastruktur, fx ved overgangen til et nyt EPJ-system i en region eller et nyt EOJ-system i en kommune. Fokus skal derfor især være på den organisatoriske implementering af information fra den nationale infrastruktur, herunder hvordan implementeringsindsatsen tilrettelægges og gennemføres for den enkelte medarbejder.

Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner i samarbejde med en eller flere forskningsinstitutioner. Puljen giver også mulighed for, at kommuner og regioner søger sammen i et evt. tværsektorielt projekt. Forskningsinstitutioner kan ikke være hovedansøger.

Ansøgere er forpligtet til at stille viden fra evalueringen til rådighed for andre parter i sundhedssektoren, således at resultaterne fra evalueringen kan udbredes til hele sektoren. Dette kan fx ske gennem udarbejdelse af informationsmateriale om evalueringen, afholdelse af seminarer, workshops mv.

Baggrund
Med Strategi for Digital Sundhed 2018-2022 ønsker strategiens parter at understøtte sundhedsaktører i at skabe sammenhæng på tværs af borgernes og patienternes enkelte kontakter med sundhedsvæsenet. Flere opgaver kan med digitalisering løses tæt på borgeren i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der ser på det hele menneske og ikke kun på den enkelte diagnose. Ved at stille sammenhængende digitale redskaber og infrastruktur til rådighed er målet er at sætte borgerens behov i centrum og gøre hverdagen lettere for sundhedspersoner. Det skal bidrage til at sikre en bedre og mere sammenhængende behandling og pleje for borgere og pårørende.

I den forbindelse er der som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2018-pl), som led i udmøntning af Strategi for digital sundhed til afprøvning og udbredelse af nye digitale teknologier og til at sikre øget fremdrift i udbredelsen af digitale løsninger på sundhedsområdet.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan understøtte sammenhæng i behandlings- og plejeforløb og give borgerne bedre indblik og handlemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, afprøvning og udbredelse af digital løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).
Midlerne opslås i puljer der kan understøtte strategiens indsatser, herunder bl.a. afprøvning af helt nye digitale teknologier, nye muligheder for brug af patientrapporterede oplysninger (PRO), telemedicin mv. samt nye implementeringsmodeller.

Midlerne udmøntes efter aftale med relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL), og kan ansøges af en region eller kommune som hovedansøger.

Økonomi
Puljen udgør 7,1 mio. kr. i 2019 (2019-pl). Udgifter til projektfase og etablering skal afholdes inden 31. december 2020. I forbindelse med ansøgningsformål 1, jf. ovenfor, stilles det som krav, at ansøgerne som minimum stiller med en egenfinansiering/øvrig finansiering, der svarer til 25 % af det ansøgte beløb.

Hvem kan søge?

1. Medfinansiering af digitaliseringsprojekter, der bygger på fælles infrastruktur
Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner. Puljen giver også mulighed for, at kommuner og regioner søger sammen – evt. i et tværsektorielt projekt.

2. Evaluering af ibrugtagnings- og implementeringsindsatser
Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner i samarbejde med en eller flere forskningsinstitutioner. Puljen giver også mulighed for, at kommuner, regioner og forskningsinstitutioner søger sammen – evt. i et tværsektorielt projekt. Forskningsinstitutioner kan ikke være hovedansøger.

Hvad kan der ansøges om støtte til?
Der kan søges om midler til digitaliseringsprojekter, som afprøver og udbygger komponenter i den nationale digitale infrastruktur, navnligt løsningerne i et samlet patientoverblik og øvrige komponenter på den nationale serviceplatform, jf. L127 lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet).

Der kan søges om støtte til to forskellige formål, jf. nedenstående. Et givent projekt kan søge om støtte til et eller begge formål. Der er ikke på forhånd fastsat minimale og maksimale tilskudsbeløb, så ansøgere opfordres til at kvalificere spændvidden i deres ønske om tilskud.

1. Medfinansiering af digitaliseringsprojekter, der bygger på fælles digital infrastruktur

 • Løn til projektleder og projektdeltagere
 • Honorering af relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang
 • Understøttende materialer i begrænset omfang
 • Udgifter i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i møder og workshops, herunder evt. delvis kompensation for lønudgifter
 • Udgifter til it-udvikling forbundet med udbygning eller afprøvning af fælles digital infrastruktur. Det kunne eksempelvis være opkobling til infrastrukturkomponenter som led i pilotprojekter, der kan tjene til at afprøve og udbygge den nationale infrastruktur
 • Transport efter statens laveste takst.

2. Evaluering af ibrugtagnings- og implementeringsindsatser

 • Løn til projektleder og projektdeltagere
 • Udarbejdelse af evalueringsdesign
 • Udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelse, fx surveys, interviews mv.
 • Udgifter forbundet med kommunikation af opnåede resultater, fx til udarbejdelse af informationsmateriale, afholdelse af seminar mv.
 • Transport efter statens laveste takst.

Hvad kan der ikke søges til?
Rent lokale pilotprojekter eller projekter, som ikke bygger på den nationale digitale infrastruktur.

Øvrige betingelser for at modtage støtte?
For at opnå tilskud til Evaluering af ibrugtagnings- og implementeringsindsatser i regioner og kommuner er det et krav, at ansøger stiller relevant materiale til rådighed for andre kommuner og regioner løbende eller efter endt projektperiode således, at andre kan drage nytte af de opnåede resultater og eventuelle anbefalinger.

Målgruppe
Målgruppen for puljens udmøntning er sundhedspersonale i regioner og kommuner i bred forstand, som i det daglige arbejder med lokale it-systemer.

Udvælgelseskriterier

 1. I hvilken grad det i ansøgningen klart og præcist beskrives, hvordan projektet understøtter puljens formål.
 2. I hvilken grad, der er opstillet klare mål for projektet samt kriterier for, hvornår disse mål er opfyldt.
 3. I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af projektets organisering, herunder ledelsesmæssig forankring.
 4. Forventet volumen, forstået som den baseline, der forventes at opnå effekter på, eksempelvis i form af antallet af omfattede borgere og/eller medarbejdere.
 5. Styrke og kvalifikation af forventede kvalitative og/eller kvantitative effekter.
 6. Det vil vægte positivt i vurderingen af projektansøgningen, hvis der står både region(er) og kommune(r) bag.

Procedure
Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema (hent ansøgningsskema og vejledning til ansøgning i højre side), som fremsendes underskrevet til lchr@sum.dk
I emnefeltet skrives ”Evaluering af implementeringsindsatser og partnerskaber mellem national infrastruktur og lokale digitaliseringsprojekter”.    

Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning november 2019.


Sidst opdateret 20-09-2019
Ansøgninssskema og vejledning til ansøgning:

Hent ansøgningsskema (Word)
Hent vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema (pdf)

Spørgsmål til puljen:
I ansøgningsperioden kan spørgsmål sendes til:
lchr@sum.dk

Ansøgningsfrist:
14. oktober 2019 kl. 12.00

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgning i november 2019

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |