Skip navigation


Tilsyn og sanktioner

Sundhedsstyrelsen fører i henhold til sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsens reaktionsmuligheder

Som et led i Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner har  styrelsen en række reaktionsmuligheder.  Sundhedsstyrelsen kan således sætte en sundhedsperson i såkaldt skærpet tilsyn, give et fagligt påbud, midlertidigt delvis indskrænke retten til virksomhedsudøvelse, midlertidigt fratage autorisationen, indstille til indskrænkning i autorisationen og indstille til fuldstændig autorisationsfratagelse.  Sager vedrørende fratagelse af autorisationen kan have deres baggrund i såvel mangelfuld fysisk tilstand som mangelfuld sjælstilstand eller grov forsømmelighed.

Hvilken af disse reaktionsmuligheder, Sundhedsstyrelsen vælger at bringe i anvendelse, afgøres på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte sagers karakteristika og tyngde. 

Finder Sundhedsstyrelsen i en konkret sag, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, skal Sundhedsstyrelsen indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 

Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger fremgår af sundhedslovens § 215 og kapitel 3 i autorisationsloven.

Plejehjemtilsyn

Sundhedsstyrelsen fører desuden tilsyn med de sundhedsmæssige forhold for ældre på plejehjem m.v. 

Sundhedsstyrelsen gennemfører én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. Styrelsen kan dog beslutte, at tilsynsbesøg ikke gennemføres det efterfølgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl eller mangler ved de sundhedsmæssige forhold, eller hvis der alene konstateres få fejl eller mangler, som efter styrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. 

Efter tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet med eventuelle anbefalinger til forbedringer. Rapporten sendes til plejehjemmet og kommunalbestyrelsen. Embedslægerne skal påse, at plejehjemmet eller kommunen følger op på eventuelle kritisable sundhedsmæssige forhold. Bruger- og pårørenderåd samt det kommunale ældreråd modtager kopi af rapporten. 

Reglerne vedrørende undhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af § 219 i sundhedsloven og af vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder.

 

 

 


Sidst opdateret 13-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055