Skip navigation


Specialeplanlægning

Specialeplanlægning er kort fortalt planlægning af sundhedsvæsenet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven beføjelser til at styre specialeplanlægningen, navnlig hvad angår de specialiserede funktioner, dvs. regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner (tidligere lands- og landsdelsfunktioner).

Specialeplanlægning drejer sig om opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer på sygehusene. Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse.

Sundhedslovens bestemmelser om national specialeplanlægning (§ 207 - 209) trådte i kraft den 1. januar 2006.
I 2010 udmeldte Sundhedsstyrelsen hovedparten af den første, samlede specialeplan.

Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er, at ”øvelse gør mester” – det vil sige en erkendelse af sammenhængen mellem sundhedsfaglig erfaring, kvalitet og volumen på både individ-, enheds- og sygehusniveau. Et andet afgørende udgangspunkt er, at borgerne sikres ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet. Dette sikres bl.a. gennem planlægningen af, hvor og på hvilket grundlag forskellige funktioner kan varetages.

Den nuværende revision af specialeplanen bygger derfor ovenpå den eksisterende specialeplan fra 2010 og erfaringerne genereret herfra. Der vil således blive taget udgangspunkt i de eksisterende specialevejledninger. Der vil være tale om justeringer af den nuværende plan.

Hensigten med den reviderede specialeplan er fortsat, med afsæt i placeringerne fra specialeplanen fra 2010, at sikre, at specialiserede funktioner varetages det rette antal steder i Danmark vurderet ud fra et helhedsorienteret, nationalt perspektiv.

Vil du vide mere?
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om principperne og processen for specialeplanlægningsarbejdetSidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055