Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljeopslag

Pilotprojekt om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold/forløb for de patienter med ALS, som lever længe med sygdommen - 4 mio. kr.
Formål med puljen er at udvikle og afprøve et længerevarende rehabiliterings-ophold/forløb til patienter med amyotrof lateral sclerose (ALS), som lever længe med sygdommen (5-15 år).
Ansøgningsfrist: 20. marts 2017 (Sundhedsstyrelsen)

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord - 20,8 mio.
Et pilotprojekt skal afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg.
Ansøgningsfrist: 21. april 2017 (Sundhedsstyrelsen)

Udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse - 7,8 mio. kr.
Formål med puljen er at udbygge de regionale centre, således at de vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og dermed bl.a. understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.
Ansøgningsfrist: 21. april 2017 (Sundhedsstyrelsen)

Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose
- pilotprojekt om styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne
- 6 mio. kr.
Formål med puljen at skabe større viden om, hvordan Sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient, således at den samlede rehabiliteringsindsats understøttes.
Ansøgningsfrist: 13. marts 2017 (Sundhedsstyrelsen)

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien - 10,2 mio. kr.
Med inspiration fra bl.a. Norge etableres en forsøgsordning med et medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at afprøve nye behandlingsmetoder til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien, herunder former for terapi og aktiviteter der kan anvendes i forbindelse med ned- eller udtrapning af medicinsk behandling og/eller anvendes i stedet for medicinsk behandling.
Ansøgningsfrist: 3. april 2017 (Sundhedsstyrelsen)

Pulje vedrørende sundhedstjek: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud  - 27 mio. kr.
Puljens midler kan søges af kommuner, som indgår i partnerskaber med private organisationer eller foreninger, for eksempel fagbevægelse eller pensionskasser om at styrke rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud.
Ansøgningsfrist: 31. marts 2017 kl. 9.00 (Sundhedsstyrelsen)

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Andre puljer
Pulje til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre  - 425 mio. kr.
Puljen kan søges af alle kommuner. Hvor det er relevant, kan ansøgningen indsendes af kommuner i samarbejde
med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører.
Ansøgningsfrist: 28. marts 2017 kl. 12.00

Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter - 900.000 kr.i 2017
Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte oplysningsvirksomhed om lægemidler.
Ansøgningsfrist: 8. marts 2017 kl. 12.00

Klippekort til beboere på plejecentre - samlet kr. 760 mio. (380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018)
Puljen kan søges af alle kommuner. Kommunerne skal indsendes ansøgning, hvoraf det fremgår, at kommunerne vil anvende midlerene til et klippekort til plejehjemsbeboere.
Midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen.
Se oversigt.
Ansøgningsfrist: 3. marts 2017 kl. 12.00.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055